Hướng dẫn thực hiện Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Khoa Ngoại ngữ

Người viết bài:  Danh mục: Biểu mẫu và Hướng dẫn quy trình thực hiện dành cho Giảng viên và sinh viên Thứ năm, 27 Tháng 12 2018 09:05

KHOA NGOẠI NGỮ: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ CỦA SINH VIÊN

 

*** Vui lòng Tải các loại biểu mẫu được đính kèm phía cuối trang.

 

*** Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên: xem nội dung chi tiết trong Sổ tay sinh viên hoặc trang thông tin của Phòng Công tác sinh viên:

http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/qui-d-nh-danh-gia-di-m-ren-luy-n

 

 

I. KHI CÓ THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN THEO TỪNG HỌC KỲ CỦA NHÀ TRƯỜNG: (Chưa Có Điểm Thi Học Kỳ)

 

1. Sinh viên xem và tải các biểu mẫu, thực hiện như sau:

 

- Mẫu 3: Danh sách các hoạt động (theo từng học kỳ của khoa).

- Mẫu 4a: Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

- Mẫu 4b: Phiếu xác nhận các hoạt động học kỳ.

 

   + Sinh viên tự tra cứu đối chiếu và ghi nhận các hoạt động đã tham gia trong học kỳ trong Mẫu 3.

 

   + Nếu tham gia hoạt động nào thì ghi vào Mẫu 4b (phải ghi theo thứ tự các hoạt động, nếu tham gia nhiều hơn 12 hoạt động phải in ghép hai mặt giấy - 02 trang/01 tờ).

 

   + Sinh viên phải tự ghi Điểm trung bình học kỳ hệ 4 vào phần Kết quả học tập: TBC học kỳ trước (vào Trang thông tin đào tạo dưới đây, điền Mã số sinh viên của mình để xem).

http://thongtindaotao.sgu.edu.vn/default.aspx?page=nhapmasv&flag=XemDiemThi

 

   + Riêng sinh viên học học kỳ 1 của năm nhất thì đến khi có điểm thi học kỳ 1 thì ghi Điểm trung bình học kỳ hệ 4 vào phần: TBC học kì được đánh giá.

 

   + Sinh viên phải tự ghi Điểm SV tự đánh giá vào Mẫu 4a, PHẢI ghi đầy đủ các Điểm Thành Phần, Điểm Cộng Và Điểm Tổng Cộng. (KHÔNG GHI Điểm Kết luận và Xếp loại)

 

   + Đính kèm bản photocopy các minh chứng (nếu có) như: Thẻ hiến máu tình nguyện, Danh sách tham gia các câu lạc bộ của trường/của khoa, Thành viên Ban chủ nhiệm các các câu lạc bộ của trường/của khoa, Giấy xác nhận tham gia các hoạt động tình nguyện ngắn hạn/trung hạn, Giấy xác nhận tham gia hội thao cấp quận/TP...

 

   + Ký và ghi rõ họ tên vào Mẫu 4a. Gửi Mẫu 4aMẫu 4b cho Lớp trưởng tổng hợp.

 

2. Lớp trưởng xem và tải các biểu mẫu, thực hiện như sau:

 

- Mẫu 1: Bảng ghi điểm rèn luyện (theo từng học kỳ của lớp).

- Mẫu 2: Biên bản họp xét kết quả rèn luyện.

- Mẫu 3: Danh sách các hoạt động (theo từng học kỳ của khoa)

 

   + Nhận Mẫu 4aMẫu 4b của tất cả sinh viên lớp mình. Ghi số thứ tự vào góc trên bên phải của Mẫu 4a, theo đúng số thứ tự trong Mẫu 1.

 

   + Tổng hợp và chỉ nộp Mẫu 4b cho Đoàn - Hội Khoa Ngoại ngữ để xác nhận các hoạt động cho từng sinh viên của lớp. Nhận lại Mẫu 4b của lớp bấm vào sau Mẫu 4a.

 

   + Báo cáo với Cố vấn học tập của lớp và tổ chức Họp xét kết quả rèn luyện học kỳ, thực hiện và hoàn tất Mẫu 2 (phải có nội dung chi tiết, có đầy đủ chữ ký và họ tên).

 

   + Thầy/Cô Cố vấn học tập và Ban cán sự của lớp kiểm tra kỹ Mẫu 4b đối chiếu với Mẫu 3, chú ý danh sách sinh viên xin tạm nghỉ học, thôi học, tốt nghiệp sớm tiến độ, danh sách sinh viên bị tạm dừng học vì vi phạm điểm rèn luyện học kỳ trước đó, Quyết định kỷ luật kèm danh sách sinh viên vi phạm nội quy quy chế của nhà trường (nếu có). Đính kèm các minh chứng (nếu có) như: Danh sách quyên góp cho chương trình “Ngày tình nguyện vì cộng đồng” (Mục IV.5. Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người có khó khăn, hoạn nạn - có xác nhận của Đoàn - Hội Khoa Ngoại ngữ), ...

 

   + Lớp trưởng ghi rõ lý do sinh viên không có Kết quả học tập: TBC học kỳ trước (nếu có) như sau: xin tạm nghỉ, thôi học, bị tạm dừng học. TBC học kì được đánh giá: sinh viên năm cuối không đăng ký học kỳ 2...

 

   + Kiểm tra và Ghi Điểm lớp đánh giá vào Mẫu 4a, PHẢI ghi đầy đủ các Điểm Thành Phần và Điểm Cộng. (CHƯA GHI Điểm Tổng Cộng, Điểm Kết luận và Xếp loại)

 

   + Lớp trưởng Ký và ghi rõ họ tên vào các Mẫu 1, Mẫu 2, Mẫu 4a.

 

   + Trình ký và ghi rõ họ tên Thầy/Cô Cố vấn học tập các Mẫu 1, Mẫu 2, Mẫu 4a.

 

   - Nộp bộ hồ sơ đánh giá rèn luyện học kỳ cho Văn phòng khoa D.105 để Kiểm tra lần 1. Sau khi Khoa kiểm tra bộ hồ sơ đánh giá rèn luyện học kỳ đầy đủ theo yêu cầu và quy định, Văn phòng khoa sẽ lưu giữ tạm thời cho đến khi có điểm thi học kỳ.

 

 

II. KHI ĐÃ CÓ ĐIỂM THI HỌC KỲ (ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC KỲ HỆ 4):

 

1. Cán sự lớp đến Văn phòng khoa Nhận lại bộ hồ sơ và thực hiện như sau:

 

   + Kiểm tra và ghi Điểm trung bình học kỳ được đánh giá cho từng sinh viên vào Mẫu 4a (vào trang http://thongtindaotao.sgu.edu.vn/default.aspx?page=nhapmasv&flag=XemDiemThi, điền Mã số sinh viên của từng sinh viên để xem).

 

   + Riêng sinh viên học học kỳ 1 của năm nhất ghi Điểm trung bình học kỳ hệ 4 vào phần: TBC học kì được đánh giá. Mục I.2.c: Sinh viên năm thứ I, nếu có kết quả học tập HK I từ 2,00 trở lên, được cộng 03 điểm (Chỉ được cộng một lần duy nhất)

 

   + Kiểm tra thật kỹ lưỡng lần 2 từng sinh viên của lớp và Ghi Điểm Tổng Cộng, Điểm Kết luận của Hội đồng đánh giá cấp khoaXếp loại vào Mẫu 4a: Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

 

   + Ghi phần Điểm Kết luận của Hội đồng đánh giá cấp khoa vào cột Điểm, phần Xếp loại (Xuất sắc - Tốt - Khá - Trung bình - Yếu - Kém) ghi vào cột Ghi chú của Mẫu 1.

 

   + Chú ý khi ghi Mẫu 1: Bảng ghi điểm rèn luyện phải rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa vì phòng Công tác sinh viên sẽ trả hồ sơ các lớp có Bảng ghi điểm rèn luyện không đạt yêu cầu. Lớp trưởng nên photo để ghi nháp và lưu giữ kết quả để đối chiếu.

 

   + Thống kê số lượng Xếp loại để ghi vào Phiếu kiểm tra hồ sơ điểm rèn luyện.

 

*** Bộ Hồ sơ điểm rèn luyện của lớp đầy đủ và hợp lệ bao gồm (xếp theo đúng thứ tự sau đây):

 

1. Mẫu 1: Bảng ghi điểm rèn luyện.

2. Mẫu 2: Biên bản họp xét kết quả rèn luyện học kỳ.

3. Mẫu 3: Danh sách các hoạt động học kỳ.

4. Mẫu 4a: Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

5. Mẫu 4b: Phiếu xác nhận các hoạt động học kỳ và Các minh chứng cá nhân (nếu có - được bấm vào sau Mẫu 4a).

6. Các minh chứng khác của tập thể lớp (nếu có).

 

 

III. THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ:

 

1. Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả điểm rèn luyện học kỳ (dự kiến) trên trang webhttp://ctsv.sgu.edu.vn/

 

2. Sinh viên liên hệ Văn phòng khoa để được giải đáp các thắc mắc về điểm rèn luyện (nếu có) trong khoảng thời gian 5 ngày làm việc sau khi có thông báo kết quả điểm rèn luyện dự kiến. Vui lòng Tải và thực hiện Mẫu đơn xin chỉnh sửa điểm rèn luyện.

 

3. Khoa và Phòng Công tác sinh viên sẽ phối hợp điều chỉnh sai sót lần 2 (nếu có).

 

4. Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp trường. Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả đánh giá điểm rèn luyện chính thức sau 3 ngày làm việc từ khi có kết quả họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp trường.

 

 

Một Số Lưu Ý:

 

1. Mẫu 1: Bảng ghi điểm rèn luyện của từng lớp sẽ thay đổi theo mỗi học kỳ và sẽ được đính kèm thông báo.

 

2. Mẫu 3: Danh sách các hoạt động học kỳ và thang điểm sẽ thay đổi theo mỗi học kỳ và sẽ được đính kèm thông báo.

 

3. Mẫu 4b: Phiếu xác nhận các hoạt động, thời gian xác nhận các hoạt động của Đoàn - Hội khoa sẽ theo lịch thông báo cụ thể của từng đợt và từng khóa trên nhiều kênh thông tin khác nhau của Khoa Ngoại ngữ.

 

4. Mỗi học kỳ, lớp trưởng theo dõi thông báo trên trang thông tin điện tử Khoa Ngoại ngữ: http://dfl.sgu.edu.vn/ để xem Thông báo, Kế hoạch và  thực hiện theo các thời gian được quy định và các yêu cầu.

 

5. Khoa chỉ thu các hồ sơ đầy đủ và nộp đúng thời hạn. Quá thời hạn quy định, thầy/cô Cố vấn học tập và sinh viên phải tự chịu trách nhiệm về điểm rèn luyện của lớp mình.

 

6. Cán sự lớp, sinh viên chưa nắm rõ Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đề nghị liên hệ với thầy/cô Cố vấn học tập để được hướng dẫn, tránh sai sót trong quá trình thực hiện.

 

 

*** Để biết thêm thông tin chi tiết về Đánh giá kết quả rèn luyện vui lòng gửi câu hỏi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         

Được đọc 12866 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 12 2020 11:24