Quy trình triển khai thực hiện việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên Khoa Ngoại ngữ (VB1 – chính quy)

Người viết bài:  Danh mục: BIỂU MẪU Thứ năm, 27 Tháng 12 2018 09:05

- Đầu mỗi năm học, khi có thông báo trên web Khoa, lớp trưởng đến VPK để nhận Phiếu ghi nhận các hoạt động rèn luyện đã tham gia của sinh viên (02 phiếu/02 HK/SV). SV điền đầy đủ thông tin trên phiếu, lớp trưởng thu lại đưa cho CVHT ký tên và đem xuống VPK đóng dấu khoa trong thời hạn được quy định theo thông báo. Nếu quá thời hạn, sinh viên tự chịu trách nhiệm về điểm rèn luyện của mình.

*Hồ sơ điểm rèn luyện của tập thể lớp hợp lệ bao gồm (xếp theo đúng thứ tự sau đây):

1. Bảng ghi điểm rèn luyện của Phòng Công tác sinh viên.

Lớp trưởng đến Văn phòng Khoa A009 để nhận danh sách từ ngày…đến ngày… (thời gian thay đổi theo mỗi học kỳ)

Yêu cầu:

- Lớp trưởng phải giữ Bảng ghi điểm rèn luyện sạch sẽ, không tẩy xóa vì phòng Công tác sinh viên sẽ trả hồ sơ các lớp có Bảng ghi điểm rèn luyện không đạt yêu cầu. Lớp trưởng nên photo lại để ghi nháp, khi nào có điểm cuối cùng mới ghi vào bảng chính thức.   .

           - Cột Ghi chú: lớp trưởng ghi Xếp loại (Tốt – Khá – Trung bình – Yếu – Kém) căn cứ theo thang điểm trong sổ tay SV)

 

VÍ DỤ: MẪU BẢNG GHI ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

VD-Bang-ghi-DRL

2. Biên bản họp lớp xét kết quả rèn luyện của sinh viên: (Mẫu 1- 01 biên bản/lớp)

Phải có đầy đủ chữ ký của Cố vấn học tập và Ban cán sự lớp.

VÍ DỤ: BIÊN BẢN HỌP LỚP XÉT KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

VD-Mau1-BB-hop-lop

 

 

3. Danh sách các hoạt động. (Mẫu 2 – 01 bản/lớp)

Danh sách các hoạt động và thang điểm thay đổi theo mỗi học kỳ và sẽ được đính kèm thông báo. Sinh viên căn cứ theo danh sách để chấm điểm. Nếu sinh viên tham gia các hoạt động không nằm trong danh sách thì phải có giấy xác nhận riêng mới được tính điểm.

VÍ DỤ: DANH SÁCH CÁC HOẠT ĐỘNG SV ĐƯỢC XÉT CỘNG ĐIỂM RÈN LUYỆN

 

VD-Mau-2-Danh-sach-cac-hoat-dong-HK1-2018-2019 1VD-Mau-2-Danh-sach-cac-hoat-dong-HK1-2018-2019 2

 

4. Bảng thống kê danh sách sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa. (Mẫu 3 – 01 bản/lớp)

Số thứ tự (STT) hoạt động trong bảng tương ứng với STT trong danh sách các hoạt động. Lớp trưởng điền tên SV và đánh dấu chéo vào STT hoạt động mà SV tham gia (phải căn cứ theo các hoạt động đã được xác nhận của BCH Đoàn-Hội trong Phiếu ghi nhận các hoạt động rèn luyện mới được tính điểm)

 VD-Mau3-Bang-thong-ke-DSHDNK 1

 VD-Mau3-Bang-thong-ke-DSHDNK 2

 

5. Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện (Mẫu 4a) bấm kèm Phiếu ghi nhận các hoạt động rèn luyện đã tham gia của sinh viên (Mẫu 4b) vào mặt sau (bấm kèm các giấy chứng nhận khác nếu có: mùa hè xanh, hiến máu tình nguyện, câu lạc bộ,…). (Mẫu 4a,b – 01 bản/sinh viên).

Yêu cầu:

- lớp trưởng viết số thứ tự theo danh sách lớp vào góc trên bên phải của Phiếu đánh giá kết quả điểm rèn luyện.

- điền đầy đủ mục I.1. Kết quả học tập của 02 học kỳ. Riêng đối với SV năm I, học kỳ đầu tiên chỉ điền mục "TBC học kì được đánh giá"

- ở cuối phiếu, điền cả 02 dòng "Điểm kết luận của Hội đồng đánh giá cấp Khoa" và "Xếp loại"

VÍ DỤ: PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

VD-Mau4a-Phieu-danh-gia-KQRL 1

VD-Mau4a-Phieu-danh-gia-KQRL 2

 

VÍ DỤ: PHIẾU GHI NHẬN CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

VD-Mau-4b-Phieu-ghi-nhan-cac-HDRL-da-tham-gia-cua-SV

 

 

 

 6. Danh sách thành viên tham gia các hoạt động khác nếu có (VD: đóng tiền quyên góp, đi từ thiện,…). Mẫu danh sách lớp tự làm.

Lưu ý: phải có xác nhận của đơn vị, tổ chức.

Lớp trưởng nào chưa nắm rõ quy trình đề nghị liên hệ với CVHT để được hướng dẫn, không tự ý làm sẽ dẫn đến sai sót nhiều.

*Các lớp năm 3, năm 4: Nộp hồ sơ điểm rèn luyện cho thầy Đặng Trung Nam.

*Các lớp năm 1, năm 2: Nộp hồ sơ điểm rèn luyện cho cô Vương Thảo Nguyên

Được đọc 1434 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ ba, 19 Tháng 2 2019 08:22