Khoa Ngoại ngữ thông báo đến các sinh viên của ngành Sư phạm Khóa 15 trở về trước chưa đăng ký được môn Thường thức Mĩ thuật đến Văn phòng Khoa gặp trực tiếp cô Nguyễn Hoàng Mỹ Thanh để được hướng dẫn thủ tục đăng ký học lại.

Số điện thoại: 0918 445 336

Thời gian: Vào các buổi sáng Thứ 2 (9/7) - Thứ 3 (10/7) - Thứ 4 (11/7), từ 9h00 - 11h00.

Địa điểm: Văn phòng Khoa Ngoại ngữ A.009

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG