Khoa Ngoại ngữ thông báo kết quả chấm phúc khảo

Thi học kì III, hệ liên thông chính quy ngành Ngôn ngữ Anh (DAN4171)

 

 

 

 

Họ và tên

 

 

 

MSSV

 

 

 

Lớp

 

 

 

Môn thi

 

 

 

Mã HP

 

Điểm trước phúc khảo

 

Điểm sau phúc khảo

 

 

 

Điểm kết luận

 

Giám khảo 1

 

Giám khảo 2

 

Giám khảo 3

 

Giám khảo 4

Đào Thanh Dẹn 3417380007 DAN4171 Phân tích diễn ngôn 813075 5,8 5,8 5,8 5,8 6,0
Kỹ năng phiên dịch 813078 5,1 5,1 5,1 5,1 5,0
Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG