Chu kì Đào tạo 2020-2024: Đề cương chi tiết các môn chuyên ngành

Người viết bài:  Danh mục: ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Thứ năm, 01 Tháng 4 2021 11:19

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

Chu kì Đào tạo 2020-2024

***

 

1. Ngành Ngôn ngữ Anh

 

2. Ngành Sư phạm tiếng Anh

Được đọc 87 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ năm, 01 Tháng 4 2021 11:24