IN TRANG NÀY

[Bài tham luận] Ý nghĩa câu tiếng Việt qua phân tích mật độ mệnh đề

Người viết bài:  Danh mục: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Thứ tư, 09 Tháng 9 2015 12:40

Ý NGHĨA CÂU TIẾNG VIỆT QUA PHÂN TÍCH MẬT ĐỘ MỆNH ĐỀ

Trương Văn Ánh

 

Tóm tắt: Hàm lượng ý nghĩa của câu tiếng Việt không phụ thuộc vào độ dài hay ngắn của câu mà phụ thuộc vào số lượng mệnh đề có trong câu. Phân tích diễn ngôn hiện đại có thể phân tích mệnh đề của câu để làm rõ tất cả các ý trong câu. Dựa vào những thành tựu mới nhất của ngôn ngữ học phổ quát, chúng tôi đề xuất các quy tắc phân tích mật độ mệnh đề trong câu tiếng Việt – giúp người đọc hiểu một cách tường minh sự trong sáng và giàu đẹp của ngôn ngữ Việt Nam.

Từ khóa: phân tích diễn ngôn, mệnh đề, mật độ, quy tắc.

 

MEANINGS OF VIETNAMESE SENTENCES IN THE LIGHT OF ANALYZING PROPOSITION DENSITY

Abstract: The meaning contents of Vietnamese sentences do not depend on their length, but the number of their propositions. Modern discourse analysis can help analyze the sentence propositions to make their meanings clear. In the light of the latest achievements of universal linguistics, we suggest the rules for analyzing the proposition density in Vietnamese sentences – helping readers explicitly understand the clarity and the beauty of the Vietnamese language.  

Key words: Discourse analysis, propositions, density, rule.

 

Được đọc 7724 Lần