Đề nghị quý thầy cô CVHT theo dõi và thông báo cho sinh viên biết để thực hiện đúng theo quy định:

 

 

 

QyD-2731

 

QyD-2731 1

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG

Đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập và sinh viên các lớp theo dõi Kết quả điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 (dự kiến).

 

Sinh viên có thắc mắc hoặc điều chỉnh về Điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 phải làm Đơn đề nghị chỉnh sửa điểm rèn luyện (tải mẫu đính kèm), có ý kiến của Cố vấn học tập, sau đó nộp về Văn phòng Khoa.

 

Thời hạn: trước 11g30, thứ Sáu, ngày 15/3/2019

 

Sau thời hạn trên, Khoa sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp sinh viên nào có thắc mắc về Kết quả điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

 

Liên kết Kết quả điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 (dự kiến) của Phòng CTSV:

http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/25-k-t-qu-ren-luy-n/132-thong-bao-k-t-qu-di-m-ren-luy-n-h-c-ky-2-nam-h-c-2018-2019-d-ki-n

 

Khoa Ngoại ngữ sẽ tổng hợp Danh sách đề nghị chỉnh sửa điểm rèn luyện và nộp cho Phòng CTSV để xem xét giải quyết. Kết quả phản hồi sẽ được Phòng CTSV thông báo sau ngày 19/3/2019./.

 

 

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG