Hợp đồng NCKH sinh viên và thuyết minh, tất cả đều có dấu đỏ xác nhận của Trường đã gởi về Khoa. Mỗi nhóm nghiên cứu là 1 bộ được kẹp lại. sv đến Khoa nhận và bắt buộc dùng thuyết minh có dấu đỏ này để photo và đóng vào sau mỗi cuốn báo cáo tổng kết để nộp nghiệm thu (k photo hợp đồng và giữ kỹ hợp đồng và thuyết minh gốc có dấu đỏ này để quyết toán). Khi in sv in 4 cuốn 2 mặt, giữ lại hoá đơn để quyết toán.