1) Sinh viên thực tập khối THCS

Thời gian:

-         TTSP 1: 7h30 – 11h00, ngày 23/01/2021. Địa điểm: Hội trường E.

-         TTSP 2: 13h30 – 17h00, ngày 23/01/2021. Địa điểm: Hội trường E.

2) Sinh viên thực tập khối THPT:

Thời gian: 7h30 – 11h00, ngày 25/01/2021. Địa điểm: Hội trường E.

Lưu ý:

-         Sinh viên xem danh sách đính kèm thông báo.

Sinh viên tập trung trước Hội trường E liên hệ cán bộ phụ trách để điểm danh. 

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG