ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN KHÓA 21 XEM KỸ THÔNG BÁO VÀ THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC. 

SINH VIÊN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH SAU NÀY NẾU THỰC HIỆN KHÔNG ĐÚNG THEO HƯỚNG DẪN.

 

2122-BHYT K21 2 thang

Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG