admin

admin

Sectetur adipiscing elit. Sed nisi ipsum, aliquet ac vulputate eu, congue nec diam. Mauris ligula metus, tempus eget scelerisque nec, aliquet et risus. Nulla consequat elit vel ipsum pharetra quis tempor metus varius.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN Số: 951 /TB-ĐHSG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2022 THÔNG BÁO Về việc khai báo, đăng ký thông tin chỗ ở và quản lý ngoại trú của sinh viên  hệ đại học chính quy n...
Nhằm thực hiện thông báo số 858/TB-ĐHSG ngày 11/5/2022 “Về việc đánh giá kết quả rèn luyện Học kỳ II năm học 2021-2022 của sinh viên hệ chính quy”, Khoa Ngoại ngữ thông báo đến CVHT và SV các lớp như sau: I. Thực hiện chấm phần điểm hoạt động Thời gian hoàn thành: trước ngày 24/6/2022. 1) Mỗi SV căn cứ theo thang điểm trong Mẫu 3-Danh sách hoạt ...
Căn cứ Thông báo về Quỹ học bổng Nâng bước tương lai của Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa Sài Gòn, phòng Công tác Sinh viên thông báo cho sinh viên các nội dung như sau: Điều kiện: -  Sinh viên có quê quán ở Khánh Hòa; -  Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc gia đình chịu ảnh hưởng của thiên tai cần được hỗ trợ (có giấy xác nhận của c...
Đề nghị Lớp trưởng các lớp Khóa 21 đến Văn phòng Khoa để nhận sổ tay sinh viên cho lớp. Địa điểm: Văn phòng Khoa Ngoại ngữ - D.105 (Cơ sở chính).   Thời gian:   Ngày Mã lớp Khung giờ nhận 18/5 DAN1211, DAN1212 8h30 – 09h30 18/5 DAN1213, DAN1214 10h00 – 11h00 18/5 ...