VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN HK2, 2023-2024 (Cập nhật theo tiến độ)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 31 Tháng 5 2024 08:55

Kể từ HK2 – 2324, nhà trường triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện theo hình thức trực tuyến tại trang https://thongtindaotao.sgu.edu.vn

Khoa sẽ cập nhật tiến độ tiến hành đánh giá điểm rèn luyện tại thông báo này theo hướng dẫn của phòng CTSV, đề nghị Cố vấn học tập, Ban cán sự-Ban chấp hành và SV các lớp thường xuyên theo dõi để thực hiện theo tiến độ.

Hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện online dành cho SV đính kèm dưới thông báo

I. Sinh viên Thực hiện chấm phần điểm hoạt động

Thời gian thực hiện: từ ngày 04/06/2024.

Mỗi SV căn cứ theo thang điểm trong Mẫu 3-Danh sách hoạt động HK2-2324‘Danh sách hoạt động đã xác nhận’ theo từng lớp của Đoàn khoa để thực hiện chấm phần điểm hoạt động.

+ 31/5: BCH xác nhận hoạt động HK2 năm học 2023-2024 theo danh sách điểm danh.

+ 03/6-04/6: Sinh viên điền form Xác nhận hoạt động yêu cầu minh chứng HK2 (theo thông báo của Đoàn khoa).

+ 05/6-13/6: BCH xác nhận các hoạt động HK2 cần minh chứng

+ 17/6-21/6: SV thực hiện chấm phần điểm hoạt động. 

Link ‘Danh sách các hoạt động được xác nhận’: https://tinyurl.com/DS-xac-nhan-hoat-dong-HK2-2324

Lưu ý: SV nhập tất cả STT của hoạt động đã được Đoàn khoa xác nhận

- Kiểm tra kỹ phần tổng điểm để tránh trường hợp hệ thống chưa lưu điểm

 

screenshot 1718597517

 

II. Cố vấn học tập thực hiện đánh giá điểm rèn luyện online:

CVHT xem hướng dẫn thao tác và các hồ sơ liên quan tại link: https://tinyurl.com/Ho-so-DRL-HK2-2324

 

- Từ ngày 22/6 - 28/6:

+ CVHT thực hiện đánh giá điểm rèn luyện của SV:

B1: Kiểm dò các hoạt động SV tự khai với Danh sách hoạt động đã xác nhận của mỗi lớp.

B2: Tính điểm các hoạt động dựa theo Thang điểm trong Danh sách hoạt động HK2-2324

B3: Kiểm tra kỹ phần tổng điểm để tránh trường hợp hệ thống chưa lưu điểm.

+ CVHT tổ chức họp lớp đánh giá điểm rèn luyện và nộp Hồ sơ về Văn phòng khoa gồm:

1. Biên bản họp lớp đánh giá điểm rèn luyện có đầy đủ chữ ký

2. Danh sách Ban cán sự lớp. Có chữ ký của CVHT và Lớp trưởng

3. Danh sách hoạt động đã xác nhận theo từng lớp (CVHT nhận tại VPK). File đã upload lên link.

4. Danh sách Đoàn viên (CVHT nhận tại VPK). File đã upload lên link.

Sau khi CVHT các lớp thực hiện đánh giá, Khoa sẽ in Bảng ghi điểm rèn luyện tổng hợp của từng lớp 

 

Được đọc 8014 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ sáu, 28 Tháng 6 2024 17:22