Họp lớp về việc Buộc thôi học, Tạm dừng học, Cảnh báo đối với sinh viên vi phạm Điểm rèn luyện HK2, 2022-2023

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 31 Tháng 8 2023 00:00

- CVHT các lớp tiến hành họp lớp với các sinh viên có tên trong Danh sách vi phạm điểm rèn luyện, nhắc SV phải lưu giữ Quyết định + Danh sách để có hồ sơ khi làm đơn xin học lại đối với SV bị tạm dừng học.

- Đối với SV bị cảnh cáo: CVHT các lớp thông báo quyết định, danh sách cho sinh viên được biết. Yêu cầu SV ký tên xác nhận vào biên bản. Trường hợp SV nghỉ học thì BCS lớp ký xác nhận.

- Đối với SV bị tạm dừng học: CVHT các lớp thông báo quyết định, danh sách cho sinh viên được biết. Yêu cầu SV ký tên xác nhận vào biên bản. Thông báo cho gia đình SV biết tình hình. Trường hợp SV nghỉ học thì BCS lớp ký xác nhận.

- Biên bản họp được làm thành 02 bản. 01 bản nộp về Văn phòng Khoa. 01 bản CVHT lưu hồ sơ.

Link hồ sơ:

https://drive.google.com/drive/folders/1QqOpchiOgYX1s5sOGx30NgaKPQj6f6qd?usp=drive_link

 

Thời gian nộp: trước 17h00 ngày 11/09/2023.

Được đọc 2048 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ ba, 05 Tháng 9 2023 16:15