Về việc triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện HK1, 2022 -2023

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 28 Tháng 12 2022 14:42

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng  12 năm 2022

   

 

THÔNG BÁO

Về việc triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện HK1, năm học 2022-2023

 

Nhằm thực hiện thông báo số 2898/TB-ĐHSG ngày 12/12/2022 “Về việc đánh giá kết quả rèn luyện Học kỳ I năm học 2022-2023 của sinh viên hệ chính quy”, Khoa Ngoại ngữ thông báo đến CVHT và SV các lớp như sau:

I. Thực hiện chấm phần điểm hoạt động

Thời gian thực hiện: từ ngày 13/01/2023.

1) Mỗi SV căn cứ theo thang điểm trong Mẫu 3-Danh sách hoạt động HK1-2223Mẫu 4b-‘Danh sách hoạt động đã xác nhận’ theo từng lớp của Đoàn khoa để thực hiện phiếu 4a ở cột ‘Điểm SV tự đánh giá’

Lưu ý: Sử dụng mẫu phiếu 4a mới 2022 - Phiếu đánh giá KQRL. Phải ghi đầy đủ thông tin cá nhân, ký tên, ghi điểm học tập hệ 4 của HK2, 2021-2022 vào cột ‘TBC học kì trước’.

2) Lớp trưởng và CVHT thực hiện đánh giá các phiếu 4a ở cột ‘Điểm lớp đánh giá’. Đánh STT trên góc phải theo danh sách Mẫu 1 – Bảng ghi điểm rèn luyện. CVHT tổ chức họp lớp xét điểm rèn luyện (phần điểm hoạt động), có thể đăng ký phòng lab của khoa để họp lớp (liên hệ thầy Trung Nam).

II. Thực hiện ghi điểm học tập và hoàn thiện hồ sơ

Thời gian hoàn thành: trước ngày 17/02/2023.

1) BCS và CVHT ghi điểm học tập hệ 4 của HK1, 2022-2023 vào phiếu 4a ở cột ‘TBC học kì được đánh giá’

Ghi 02 dòng “Điểm kết luận của Hội đồng đánh giá cấp khoa” và “Xếp loại”.

2) CVHT họp với BCS – BCH lớp để hoàn thành Mẫu 1-Bảng ghi điểm rèn luyện Mẫu 2-Biên bản họp lớp xét KQRL

(Xem xét kỹ các trường hợp SV xếp loại yếu, kém (nếu có).

3) CVHT thống kê xếp loại điểm rèn luyện của lớp mình tại link này: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a8N-wOFiYXegh6winPpIKhXzhXqNC5yH/edit?usp=sharing&ouid=107607450105454319571&rtpof=true&sd=true

 

III. Nộp hồ điểm rèn luyện của các lớp

Hồ sơ điểm rèn luyện nộp về Văn phòng Khoa (D.105) gồm các thành phần sau:

1) Bảng ghi điểm rèn luyện của lớp (Mẫu 1)

2) Biên bản họp lớp xét kết quả rèn luyện (Mẫu 2)

3) Danh sách BCS, BCH lớp (gồm các thông tin: MSSV, họ tên, chức vụ): có ký xác nhận của Lớp trưởng và Cố vấn học tập.

4) Danh sách Đoàn viên (Có ký xác nhận của Bí thư Đoàn khoa).

5) Danh sách hoạt động HK1, 2022-2023 (Mẫu 3).

6) Phiếu đánh giá KQRL của SV (Mẫu 4a)

7) Danh sách hoạt động đã xác nhận: có xác nhận của đoàn khoa (Mẫu 4b)

8) Các danh sách, minh chứng khác (nếu có).

Link tải các mẫu và hướng dẫn: 

https://drive.google.com/drive/folders/17rhDGaeJdo0l-9nGFo9x8nM8Cn4bg7GY?usp=share_link

SV theo dõi các thông báo v/v xác nhận hoạt động tại trang Facebook của Đoàn khoa Ngoại ngữ.

IV. Một số vấn đề cần lưu ý:

- SV liên hệ với CVHT để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc (nếu có). - Lớp trưởng chịu trách nhiệm chính trong việc tính điểm rèn luyện. Lớp trưởng có thể huy động các thành viên khác trong Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Đoàn-Hội lớp hỗ trợ để hoàn thành đúng thời hạn. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, các thành viên sẽ bị trừ điểm rèn luyện ở phần chức vụ.

- Khoa chỉ thu các hồ sơ đầy đủ và nộp đúng thời hạn. Sau thời hạn trên, CVHT và SV tự chịu trách nhiệm về điểm rèn luyện của lớp mình.

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

Được đọc 2311 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 13 Tháng 2 2023 09:35