Thông báo v/v quy định điều kiện sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2017-2018

Người viết bài:  Danh mục: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Thứ tư, 28 Tháng 6 2017 08:33

     ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

       KHOA NGOẠI NGỮ                                           

                      ***

                Số:  80/KNN                        TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc quy định điều kiện sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp

Năm học 2017-2018

 

         Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định  số 43/2007/QĐ-BGDDT, ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo;

         Căn cứ vào Quyết định số 2410/QĐ-ĐHSG-ĐT ngày 25/11/2015 v/v sửa đổi Điều 1, Điều 6, Điều 9 của Quy định về quản lí, tổ chức hoạt động khóa luận tốt nghiệp cho hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-ĐHSG-ĐT ngày 27/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn

         Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018 của khoa Ngoại ngữ đã được Ban Giám hiệu Trường Đại học Sài Gòn phê duyệt;

         Khoa Ngoại ngữ thông báo về quy định về điều kiện để sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh, năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN: Sinh viên phải đáp ứng tất cả những điều kiện sau đây:

  1. Sinh viên phải có số tính chỉ đã tích lũy lớn hơn hoặc bằng 75% tổng số tính chỉ quy định cho ngành đào tạo, cụ thể:

            + Ngành Ngôn ngữ Anh: đã tích lũy tối thiểu 101 tín chỉ (trong tổng số 135 tín chỉ toàn khóa, không kể các học phần GDTC và GDQP).

+ Ngành Sư phạm tiếng Anh: đã tích lũy tối thiểu 102 tín chỉ (trong tổng số 136 tín chỉ toàn khóa, không kể các học phần GDTC và GDQP).

  1. Điểm  trung bình tích lũy (theo thang điểm 4) sinh viên (tính đến hết năm thứ 3) phải đạt từ 2.5 trở lên.
  2. Điểm môn “Kĩ năng Viết 3” (838063) đối với ngành Ngôn ngữ Anh và môn “Phát triển Kỹ năng Viết 4” (813067) đối với ngành Sư phạm tiếng Anh phải đạt từ 7,0 điểm.
  3. Điểm rèn luyện: điểm trung bình cộng điểm rèn luyện của 3 năm học (6 học kỳ), sinh viên phải đạt từ 65 điểm trở lên.

II. TỔ CHỨC ĐĂNG KÍ VÀ HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN:

  1. Các sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp sẽ đăng ký, gồm phiếu đăng kí (Tải tại đây), bảng điểm học tập (đăng ký xin tại phòng Đào tạo), bảng điểm rèn luyện (Đăng ký xin tại phòng CTSV). Đồng thời, sinh viên được quyền tự liên hệ giảng viên xin được hướng dẫn.
  1. Thời gian đăng kí: từ 28/06/2017 đến 06/07/2017

Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng A009 trong ngày 06/07/2017

  1. Khoa Ngoại Ngữ sẽ tổ chức một buổi bảo vệ đề cương để xét duyệt đề tài đạt yêu cầu. Sau khi duyệt đề cương, những sinh viên có đề cương được thông qua sẽ tiếp tục chính thức được chọn làm khóa luận tốt nghiệp.
  2. Buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp dự kiến được diễn ra vào tháng 05/2018.

     Trên đây là quy định và kế hoạch tổ chức khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh, năm học 2017-2018 của khoa Ngoại ngữ.

Trân trọng.

     TM. BAN CHỦ NHIỆM

       P. TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

                                                                                       

ThS. Trần Ngọc Mai

Nơi nhận:                                                                                            

- Ban Chủ nhiệm khoa;

- Tổ tiếng Anh chuyên;

- Các trợ lý: đào tạo, nghiên cứu khoa học;

- Các cố vấn học tập khóa 2014 hệ đại học;

- Sinh viên khóa 2014 hệ đại học;

- Lưu VPK.

Được đọc 7361 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 6 2017 08:40