Về việc xác nhận học phần tương đương Ngữ pháp chức năng thay thế môn Thường thức mỹ thuật (DSA)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 18 Tháng 2 2019 10:10

Đây là DSSV học học phần Ngữ pháp chức năng để thay thế cho học phần Thường thức mỹ thuât và đã làm đơn công nhận học phần tương đương gửi về khoa. Nếu không có tên trong danh sách trên mà không phản hồi trước ngày thứ 4 (20/2/2019) thì coi như KNN sẽ không chịu trách nhiệm về việc xác nhận học phần tương đương.

Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ cô Nguyễn Hoàng Mỹ Thanh (trợ lý đào tạo ngành Sư phạm tiếng Anh) - 0918445336

 

STT

H và tên

MSSV

Lp

1

Trn Th Yến Ngc

2115130011

CSA1151

2

Lê Th Cm Duyên

2115130004

3

Phm Th Kim Ánh

2115130002

4

Nguyn Phm Thuý Nhi

2115130014

5

Nguyn Th Thu Tho

2115130021

6

Nguyn Phương Khanh

3114130048

DSA1142

7

Trnh Bùi Phương Mai

3114130065

DSA1144

8

Nguyn Th M Anh

3114130004

9

Lê Th Thuỳ Trang

3115130141

DSA1151

10

Nguyn Ngc Thin

3115130125

11

Nguyn Th Bích Tuyn

3115130153

12

Nguyn Th Khánh Phưng

3115130105

13

Lê Mnh Trưng Phưc

3115130102

DSA1152

14

Chế Nht Tho

3115130118

15

Đoàn Lê Thanh Phong

3115130098

16

Nguyn Ngc Hi Nghi

3115130077

17

Vũ Thin Nhân

3115130085

18

Chung Mn Nhi

3115130086

DSA1153

19

Phm Th Bích Thu

3115130127

20

Hoàng Anh

3115130003

21

Nghiêm Hà Xuân

3115130159

22

Nguyn Trương Ngc Dim Quỳnh

3115130111

23

Kiu Minh Trang

3115130140

DSA1154

24

Trà Lê Phương Uyên

3115130156

25

Vũ Th Lan Phương

3115130104

26

Phm Nht Linh

3115130054

27

Đ Th Kim Ánh

3115130009

28

Phm Kim Khánh

3115130046

29

Huỳnh Minh Hiếu

3115130034

Được đọc 4242 Lần