Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách được miễn giảm học phí, nhận trợ cấp tại trường học kỳ II và học kỳ phụ, năm học 2020 – 2021 (chính thức)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 15 Tháng 4 2021 08:42

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách được miễn giảm học phí, nhận trợ cấp tại trường học kỳ II và học kỳ phụ, năm học 2020 – 2021 (chính thức)

 

http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/18-chedochinhsach/202-danh-sach-sinh-vien-thu-c-di-n-ch-d-chinh-sach-du-c-mi-n-gi-m-h-c-phi-nh-n-tr-c-p-t-i-tru-ng-h-c-ky-ii-va-h-c-ky-ph-nam-h-c-2020-2021

Được đọc 1339 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ năm, 15 Tháng 4 2021 08:44