Về việc thực hiện tuần SHCD Khóa 16 [Bắt buộc]

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 20 Tháng 9 2019 12:03

Về việc Cuộc thi viết cảm nhận về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đối tượng: Toàn bộ sinh viên Khóa 16 phải tham gia

Lớp trưởng các lớp tổng hợp danh sách nộp bài theo file đính kèm thông báo này và gửi file về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Tiêu đề email và tên file ghi rõ: Tên lớp_Di-chuc-HCM), sau đó in danh sách ra nộp cùng bài dự thi về Văn phòng Khoa A009.

Thời gian nộp bài: trước ngày 25/10/2019

 

2.1. Nội dung - Tuyên truyền nội dung Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống Nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời, nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và Nhân dân. - Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi. - Tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc, trong đó tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và Nhân dân ta đang tiến hành; làm rõ những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn 2 quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. - Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc và Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và các giải pháp mới, góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng. - Sinh viên lựa chọn một trong các chủ đề (đính kèm) để viết bài tham dự cuộc thi.

2.2. Yêu cầu - Mỗi sinh viên khóa 16 phải tham gia 01 bài. - Bài viết tay bằng tiếng Việt, sạch sẽ, dễ đọc, trình bày theo thể thức văn bản trên khổ giấy A4 (có dòng kẻ), không hạn chế số trang. - Bài viết phải ghi rõ thông tin cá nhân. Khuyến khích các bài thực hiện công phu, nội dung sâu sắc, trình bày đẹp, có hình ảnh tư liệu phong phú, chân thực. * Lưu ý: Nếu phát hiện các bài sao chép của nhau, nhà trường sẽ xử lý kỷ luật.

Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh: http://ctsv.sgu.edu.vn/images/NH20192020/cdsvk16/dichuc.pdf

Được đọc 2785 Lần