[ĐRL-SV] Họp lớp về việc Buộc thôi học, Tạm dừng học, Cảnh báo đối với sinh viên vi phạm Điểm rèn luyện HK1, 2021-2022

Người viết bài:  Danh mục: ĐIỂM RÈN LUYỆN Thứ ba, 29 Tháng 3 2022 17:00

*Danh sách SV vi phạm điểm rèn luyện và Biên bản họp được đính kèm dưới thông báo.

- CVHT các lớp tiến hành họp lớp làm việc với các sinh viên có tên trong 02 Danh sách vi phạm điểm rèn luyện đính kèm dưới thông báo này.

- Đối với SV bị cảnh cáo: CVHT các lớp thông báo quyết định, danh sách cho sinh viên được biết. Yêu cầu SV ký tên xác nhận vào biên bản. Trường hợp SV nghỉ học thì BCS lớp ký xác nhận.

- Đối với SV bị tạm dừng học: CVHT các lớp thông báo quyết định, danh sách cho sinh viên được biết. Yêu cầu SV ký tên xác nhận vào biên bản. Thông báo cho gia đình SV biết tình hình. Trường hợp SV nghỉ học thì BCS lớp ký xác nhận.

- Biên bản họp được làm thành 02 bản. 01 bản nộp về Văn phòng Khoa. 01 bản CVHT lưu hồ sơ.

Thời gian nộp biên bản họp: trước 17h00 ngày 08/04/2022.

Được đọc 2153 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 30 Tháng 3 2022 09:10