Về việc triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện HK2, năm học 2022-2023

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 30 Tháng 5 2023 16:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA NGOẠI NGỮ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng  05 năm 2023

   
     

 

THÔNG BÁO

Về việc triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện HK2, năm học 2022-2023

Nhằm thực hiện thông báo số 1010/TB-ĐHSG ngày 16/05/2023 “Về việc đánh giá kết quả rèn luyện Học kỳ II năm học 2022-2023 của sinh viên hệ chính quy”, Khoa Ngoại ngữ thông báo đến CVHT và SV các lớp như sau:

I. Thực hiện chấm phần điểm hoạt động

Thời gian thực hiện: từ ngày 12/06/2023.

1) Mỗi SV căn cứ theo thang điểm trong Mẫu 3-Danh sách hoạt động HK1-2223Mẫu 4b-‘Danh sách hoạt động đã xác nhận’ theo từng lớp của Đoàn khoa để thực hiện phiếu 4a ở cột ‘Điểm SV tự đánh giá’.

Phiếu đánh giá KQRL phải ghi đầy đủ thông tin cá nhân, ký tên, ghi điểm học tập hệ 4 của HK1, 2022-2023 vào cột ‘TBC học kì trước’.

2) Lớp trưởng và CVHT thực hiện đánh giá các phiếu 4a ở cột ‘Điểm lớp đánh giá’. Đánh STT trên góc phải theo danh sách Mẫu 1 – Bảng ghi điểm rèn luyện. CVHT tổ chức họp lớp xét điểm rèn luyện (phần điểm hoạt động), có thể đăng ký phòng lab của khoa để họp lớp (liên hệ thầy Trung Nam).

II. Thực hiện ghi điểm học tập và hoàn thiện hồ sơ

Thời gian hoàn thành: trước ngày 03/07/2023.

1) BCS và CVHT ghi điểm học tập hệ 4 của HK2, 2022-2023 vào phiếu 4a ở cột ‘TBC học kì được đánh giá’.

Ghi 02 dòng “Điểm kết luận của Hội đồng đánh giá cấp khoa” và “Xếp loại”.

2) CVHT họp với BCS – BCH lớp để hoàn thành Mẫu 1-Bảng ghi điểm rèn luyện Mẫu 2-Biên bản họp lớp xét KQRL

(Xem xét kỹ các trường hợp SV xếp loại yếu, kém (nếu có).

3) CVHT thống kê xếp loại điểm rèn luyện của lớp mình tại link này:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a8N-wOFiYXegh6winPpIKhXzhXqNC5yH/edit?usp=sharing&ouid=107607450105454319571&rtpof=true&sd=true

III. Nộp hồ điểm rèn luyện của các lớp

Hồ sơ điểm rèn luyện nộp về Văn phòng Khoa (D.105) gồm các thành phần được sắp xếp theo thứ tự sau:

1) Bảng ghi điểm rèn luyện của lớp (Mẫu 1)

2) Biên bản họp lớp xét kết quả rèn luyện (Mẫu 2)

3) Danh sách BCS, BCH lớp (gồm các thông tin: MSSV, họ tên, chức vụ): có ký xác nhận của Lớp trưởng và Cố vấn học tập.

4) Danh sách Đoàn viên (Có ký xác nhận của Bí thư Đoàn khoa).

5) Danh sách hoạt động HK2, 2022-2023 (Mẫu 3).

6) Danh sách hoạt động đã xác nhận: có xác nhận của đoàn khoa (Mẫu 4b)

7) Các danh sách, minh chứng khác của lớp (nếu có. Ví dụ: hoạt động từ thiện của lớp).

8) Phiếu đánh giá KQRL của SV (Mẫu 4a) (bấm kèm các minh chứng cá nhân nếu có. Ví dụ: hiến máu ,mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, CLB,...)

Link tải các mẫu và hướng dẫn:

https://drive.google.com/drive/folders/17rhDGaeJdo0l-9nGFo9x8nM8Cn4bg7GY?usp=share_link

 

IV. Một số vấn đề cần lưu ý:

- SV liên hệ với CVHT để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc (nếu có).

- Lớp trưởng chịu trách nhiệm chính trong việc tính điểm rèn luyện. Lớp trưởng có thể huy động các thành viên khác trong Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Đoàn-Hội lớp hỗ trợ để hoàn thành đúng thời hạn. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, các thành viên sẽ bị trừ điểm rèn luyện ở phần chức vụ.

- Khoa chỉ thu các hồ sơ đầy đủ và nộp đúng thời hạn. Sau thời hạn trên, CVHT và SV tự chịu trách nhiệm về điểm rèn luyện của lớp mình.

                                                                                    BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Được đọc 4571 Lần