Về việc đăng ký NCKH sinh viên năm học mới, 2020-2021

Người viết bài:  Danh mục: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Thứ hai, 08 Tháng 6 2020 11:19

Sinh viên đăng ký thì  nộp thuyết minh cho Trợ lý NCKH của Khoa, Trợ lý tập hợp, trình Lãnh đạo Khoa ký và nộp hồ sơ đăng ký đề tài NCKH của sinh viên về Phòng QLKH trước 17 giờ, ngày 25/8/2020. Mẫu Thuyết minh ĐHSG/NCKHSV_01 các bạn tải tại http://qlkh.sgu.edu.vn.

 

Được đọc 4834 Lần