Về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện HK1, 2019-2020

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 16 Tháng 12 2019 11:13

Bước 1:Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 15/02/2020:

-      Mỗi SV tự hoàn thiện phiếu 4a và phiếu 4b và nộp cho Lớp trưởng:

*Đối với phiếu 4a – Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên:

  1. 1) Điền đầy đủ thông tin cá nhân
  2. 2) Ghi điểm của HK2/18-19 (hệ 4)
  3. 3) Ghi điểm hoạt động
  4. 4) Ký tên và nộp cho Lớp trưởng.

*Đối với phiếu 4b – Phiếu xác nhận hoạt động

Điền đầy đủ các hoạt động đã tham gia và phải được ký xác nhận, bấm vào mặt sau của Phiếu 4a.

-      Lớp trưởng sau khi thu các phiếu 4a-4b của SV:

  1. 1)Chấm điểm hoạt động (cột Lớp đánh giá) căn cứ theo Phiếu 4a và Danh sách thang điểm các hoạt động (đinh kèm cuối thông báo này)
  2. 2) Điền điểm học tập HK1-2019-2020 (dự kiến Phòng Đào tạo sẽ đăng điểm trước ngày 15/02/2020)
  3. 3) Tính điểm tổng từng phần và điểm tổng cuối phiếu, ghi cả 02 dòng cuối “Điểm kết luận của Hội đồng đánh giá cấp Khoa và Xếp loại” vào cuối phiếu.
  4. 4) Lớp trưởng ký tên.
  5. 5) Trình Cố vấn học tập kiểm tra và ký tên.

Bước 2: Từ ngày 10 – 12/02/2020: Lớp trưởng đến VPK để nhận Bảng ghi điểm rèn luyện của Phòng Công tác sinh viên.

 

Bước 3: Ngày 18/02/2020

Tất cả các lớp phải nộp toàn bộ Hồ sơ điểm rèn luyện cho Văn phòng Khoa

Xem yêu cầu bộ Hồ sơ cụ thể tại đây: http://dfl.sgu.edu.vn/bieu-mau/item/1083-quy-trinh-trien-khai-thuc-hien-viec-danh-gia-diem-ren-luyen-cua-sinh-vien-khoa-ngoai-ngu-vb1-%E2%80%93-chinh-quy.html

 

*Một số lưu ý:

-         Lớp trưởng chịu trách nhiệm chính trong việc tính điểm rèn luyện. Lớp trưởng có thể huy động các thành viên khác trong Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Đoàn-Hội lớp hỗ trợ để hoàn thành đúng thời hạn. Nếu không hỗ trợ, các thành viên đó sẽ bị trừ điểm rèn luyện ở phần chức vụ.

-         Cố vấn học tập và Lớp trưởng sẽ chịu trách nhiệm nếu hồ sơ điểm rèn luyện có sai sót hoặc chậm trễ. Vì vậy, kính đề nghị quý thầy cô CVHT theo dõi, đôn đốc việc tính điểm rèn luyện của lớp theo kế hoạch của Khoa.

-         Cố vấn học tập lưu lại 01 bản Bảng ghi điểm rèn luyện và Biên bản họp lớp xét kết quả rèn luyện để lưu Hồ sơ cố vấn học tập.

-         Khoa sẽ không tiếp nhận các hồ sơ điểm rèn luyện không đầy đủ, không đúng yêu cầu, không nộp đúng hạn.

-         Ban cán sự lớp nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa A009. Hoặc gửi thắc mắc về email Khoa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Được đọc 5952 Lần