Lưu ý
  • Lack of access rights - File '\images\DS-thi-noi-2_1.JPG'
  • Lack of access rights - File '\images\DS-thi-noi-2_2.JPG'
  • Lack of access rights - File '\images\DS-thi-noi-2_3.JPG'
  • Lack of access rights - File '\images\DS-thi-noi-2_1.JPG'
  • Lack of access rights - File '\images\DS-thi-noi-2_2.JPG'
  • Lack of access rights - File '\images\DS-thi-noi-2_3.JPG'

Về việc điều chuyển phòng thi của một số sinh viên khoa Ngoại ngữ học phần Kỹ năng nói 2 (MHP: 813060) ca thi 1 và 2 ngày 07/6/2019

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 04 Tháng 6 2019 16:04

DS-thi-noi-2 1

DS-thi-noi-2 2

DS-thi-noi-2 3

Được đọc 4742 Lần