Kết quả Điểm rèn luyện-HK1_2020-2021: QĐ về việc buộc thôi học, tạm dừng học, cảnh báo đối với sinh viên vi phạm Điểm rèn luyện HK 1, 2020-2021

Người viết bài:  Danh mục: ĐIỂM RÈN LUYỆN Thứ ba, 20 Tháng 4 2021 16:22

Hướng dẫn thực hiện Biên bản họp:

- Đối với SV bị cảnh cáo: Thông báo quyết định, danh sách cho sinh viên được biết. Yêu cầu SV ký tên xác nhận vào biên bản. Trường hợp SV nghỉ học thì BCS lớp ký xác nhận.

- Đối với SV bị tạm dừng học: Thông báo quyết định, danh sách cho sinh viên được biết. Yêu cầu SV ký tên xác nhận vào biên bản. Thông báo cho gia đình SV biết tình hình. Trường hợp SV nghỉ học thì BCS lớp ký xác nhận.

Biên bản họp làm thành 02 bản. 01 bản nộp về Văn phòng Khoa. 01 bản CVHT lưu hồ sơ.

 

*Mẫu Biên bản họp, Quyết định, danh sách đính kèm dưới thông báo

 

Thời gian nộp: trước 17h00 ngày 07/05/2021, tại D.105.

Được đọc 2573 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ sáu, 11 Tháng 6 2021 10:12