Chuẩn đầu ra: Thông báo về việc bổ sung chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Người viết bài:  Danh mục: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Thứ năm, 25 Tháng 8 2022 10:21

Sinh viên xem thông báo về việc bổ sung chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp từ năm 2022

---------------------------------------

 

Link: https://tqa.sgu.edu.vn/chuan-dau-ra/

Được đọc 1232 Lần